Presunúť na hlavný obsah

Ochrana osobních údajů

V souvislosti s poskytováním našich služeb získáváme osobní údaje návštěvníků naší internetové stránky. Záleží nám na tom, aby návštěvníci měli přehled o tom, jaké osobní údaje používáme, co s nimi děláme, komu je poskytujeme a také aby rozuměli svým právům, jejichž prostřednictvím mohou provádět kontrolu nad zpracováním svých osobních údajů.

Tento dokument poskytuje informace o podmínkách zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ ES (Všeobecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen „GDPR") a zákonem č. 18/2018 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

1. Provozovatel osobních údajů

Společnost EIF, as, Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava, IČO: 54 047 951, zapsaná v Obchodním rejstříku Měského soudu Bratislava III, Oddíl: Sa, Vložka číslo: 7288/B (dále jen „EIF“) zpracovává osobní údaje dotčených osob v rozsahu a za podmínek uvedených v tomto dokumentu a jako provozovatel odpovídá za jejich ochranu a zpracování. Nestanoví-li právní předpisy jinak, nese společnost EIF rovněž odpovědnost za zpracování osobních údajů zprostředkovateli, které k tomuto účelu pověřila.

2. Zásady zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů neznamená jen jejich bezpečnost. Osobní údaje a práva dotčených osob chráníme již od momentu, kdy navrhujeme proces jejich získávání a dalšího používání včetně zavedení opatření k opravě a aktualizaci údajů, určení podmínek uchovávání a likvidace. Uvědomujeme si naši odpovědnost a postupujeme v souladu s následujícími zásadami vyplývajícími z GDPR:

Zásada zákonnosti – zpracování osobních údajů zákonným způsobem, spravedlivě a transparentně ve vztahu k dotyčné osobě.

Zásada omezení účelu – osobní údaje se získávají pro konkrétně určené, výslovně uvedené a legitimní účely a nesmějí být nadále zpracovávány způsobem, který není slučitelný s těmito účely.

Zásada minimalizace údajů – použití osobních údajů je přiměřené, relevantní a omezené na rozsah, který je nezbytný s ohledem na účely, pro které jsou zpracovávány.

Zásada správnosti – osobní údaje musí být správné a podle potřeby aktualizovány. Nesprávné osobní údaje se neprodleně vymažou nebo opraví.

Zásada minimalizace uchovávání - uchovávání ve formě, která umožňuje identifikaci dotyčných osob nejvíce do doby, než je to nezbytné pro účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány.

Zásada integrity a důvěrnosti - zpracování způsobem, který zaručuje přiměřenou bezpečnost osobních údajů, včetně ochrany před neoprávněným nebo nezákonným zpracováním a náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením, a to prostřednictvím přiměřených technických nebo organizačních opatření.

3. Podmínky zpracování osobních údajů

3.1 Kategorie osobních údajů

V závislosti na konkrétním účelu zpracování a právním základu zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

  • Identifikační údaje (jméno, příjmení);
  • Kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa);
  • Text zprávy.

3.2 Právní základ a účel použití osobních údajů

Za účelem vypracování cenové nabídky, komunikace ohledně ní nebo za účelem vyřízení reklamací a dalších požadavků dotčených osob je nezbytné zpracovat osobní údaje uvedené v bodě 3.1.. Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu, který je nezbytný k vyřízení konkrétního požadavku dotčené osoby. Právní základ pro takové zpracování je čl. 1 písm. b) GDPR. Osobní údaje získané za výše uvedeným účelem se nikde nezveřejňují. Doba zpracování osobních údajů je vymezena dobou jednání o uzavření smlouvy, maximálně však po dobu 1 roku od položené otázky, ledaže by v konkrétním případě vznikla opodstatněná potřeba uchovávat údaje po delší dobu (např. uzavření smlouvy, oprávněný zájem na uplatňování či prokazování právních nároků. nebo pokud byste udělili souhlas k dalšímu zpracování.

3.3 Zdroj osobních údajů

Osobní údaje získáváme přímo od dotčených osob formou formuláře na naší internetové stránce.

3.4. Automatizované rozhodování, profilování, cookies

Automatizované rozhodování, profilování

Společnost EIF neprovádí automatizované individuální rozhodování bez lidského zásahu, které by mělo na dotčené osoby právní účinky nebo podobně významný vliv.

Cookies

Internetové stránky provozované EIF (www.eif.sk) používají Cookies pro zlepšení základních funkcí (např. předvyplnění formulářů apod.) a Cookies třetích stran poskytovatelů služeb. Google Analytics (sledování návštěvnosti, vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a chování návštěvníků). Tyto služby jsou použity na internetové stránce, protože je považujeme za užitečné, bezpečné a slouží ke zlepšení použitelnosti a ergonomie internetové stránky. Tyto informace nezveřejňujeme a slouží pouze pro naše potřeby.

3.5 Přenos osobních údajů

Společnost EIF nepřenáší osobní údaje do třetích zemí (mimo EU/EHP).

4. Příjemci údajů

Osobní údaje dotčených osob poskytujeme zprostředkovatelům, které jsme pověřili jejich zpracováním v našem jménu. Může se jednat o externí společnosti spravující naše systémy či jiné služby zajišťující řádný chod společnosti a zpracování osobních údajů např. poskytovatelé IT služeb, tiskárny, doručovatelé a kurýrní společnosti a další osoby, jejichž služby používáme při výkonu naší činnosti.

Zprostředkovatele si pečlivě vybíráme tak, abychom uměli zajistit právní požadavky na ochranu osobních údajů. S uvedenými zprostředkovateli máme uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů a také jsou vázáni dodržováním striktních pravidel na ochranu osobních údajů, včetně dodržování mlčenlivosti tak, aby byl dodržen co nejvyšší standard právní ochrany odpovídající požadavkům platných právních předpisů v České republice.

Osobní údaje dotčených osob poskytujeme i státním orgánům a jiným subjektům v rozsahu zákonem stanovených povinností.

5. Práva dotčené osoby a jejich uplatnění

5.1 Práva dotknutej osoby

Právo na odvolání souhlasu

Dotčená osoba má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Souhlas může odvolat elektronicky, písemně nebo osobně v sídle společnosti (viz bod 5.2.). Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů, které jsme na jeho základě o dotyčné osobě zpracovávali.

Právo na přístup k osobním údajům

Dotčená osoba má právo získat od nás potvrzení o tom, zda zpracováváme osobní údaje, které se jí týkají, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům, informace o zpracování osobních údajů a kopii těchto údajů. Ve většině případů poskytneme osobní údaje v písemné listinné formě, pokud dotyčná osoba nepožaduje jiný způsob jejich poskytnutí. Pokud o poskytnutí těchto informací požádala elektronickými prostředky, poskytneme jí je elektronicky, bude-li to technicky možné.

Právo na opravu

Přijímáme přiměřená opatření, abychom zabezpečili přesnost, úplnost a aktuálnost informací, které o dotyčné osobě máme k dispozici. Pokud si dotyčná osoba myslí, že údaje, kterými disponujeme jsou nepřesné, neúplné nebo neaktuální, dotyčná osoba nás může požádat, abychom tyto informace upravili, aktualizovali nebo doplnili.

Právo na výmaz (právo být zapomenut)

V některých zákonem stanovených případech má dotyčná osoba právo požádat nás o vymazání osobních údajů, které o dotyčné osobě evidujeme, například v případě, že osobní údaje, které již nejsou potřebné k naplnění původního účelu zpracování. Každou takovou žádost je však třeba posoudit z pohledu všech relevantních okolností. Například jako provozovatel můžeme mít určité právní a regulační povinnosti, zda oprávněný zájem (převažuje-li nad zájmy oprávněné osoby) si osobní údaje ponechat, což znamená, že nebudeme moci žádosti dotčené osoby vyhovět.

Právo na omezení zpracování

Právo na omezení zpracování osobních údajů znamená, že pokud nevyřešíme jakékoli sporné dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že osobní údaje dotčené osoby můžeme jen ukládat, a ne dále zpracovávat.

Právo na přenosnost dat

Dotčená osoba má právo na přenosnost údajů, tzn. právo získat osobní údaje, které nám poskytla, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a má právo přenést tyto údaje dalšímu provozovateli, jsou-li splněny podmínky uvedené v čl. 20 GDPR. Právo na přenosnost se však týká pouze osobních údajů, které jsme od dotyčné osoby získali na základě souhlasu nebo na základě smlouvy, jejíž je dotyčná osoba jednou ze smluvních stran.

Právo na přenosnost údajů nezahrnuje údaje, které vytvořil nebo odvodil provozovatel na základě údajů poskytnutých dotyčnou osobou, jako je například výsledek hodnocení týkajícího se zdraví uživatele nebo profilu vytvořeného v souvislosti s řízením rizik a finančními předpisy (např. přiřazení kreditního skóre nebo dodržování pravidel proti praní špinavých peněz). Právo na přenosnost údajů zahrnuje osobní údaje, které se týkají činnosti subjektu údajů nebo vyplývají z pozorování chování jednotlivce, ale nezahrnují údaje vyplývající z následné analýzy tohoto chování.

Právo namítat a automatizované individuální rozhodování

Dotčená osoba má právo kdykoli namítat z důvodů týkajících se její konkrétní situace proti zpracování jejích osobních údajů, které je vykonáváno na základě legitimního oprávněného zájmu včetně namítání proti profilování.

Dotčená osoba má právo na to, aby se na ni nevztahovalo rozhodnutí, které je založeno výlučně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a které má právní účinky, které se jí týkají nebo ji podobně významně ovlivňují.

Právo podat podnět nebo stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů

Dotčená osoba má právo podat stížnost dozornému orgánu, zejména v členském státě svého obvyklého pobytu, místě výkonu práce nebo v místě údajného protiprávního jednání, pokud má za to, že zpracování osobních údajů, které se jí týká, je v rozporu s GDPR. Pro území Slovenské republiky je dozorovým orgánem Úřad na ochranu osobních údajů SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel.: +421 2 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection .gov.sk. V případě podání návrhu elektronickou formou je třeba, aby splňoval náležitosti podle § 19 ods. 1 zákona č. 1 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád).

5.2 Možnosti uplatnění práv

Práva dotčené osoby lze uplatnit následujícími způsoby:

  • e-mailem na adrese: info@eif.sk,
  • osobně na adrese: Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava,
  • poštovní zásilkou zaslanou na adresu sídla společnosti.

Pro přijetí žádosti o uplatnění práv je nezbytné dostatečně identifikovat žadatele a srozumitelně a jasně specifikovat předmět žádosti. V opačném případě bude žádost zamítnuta.

Veškerá oznámení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytujeme bezplatně. Pokud by však žádost byla zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, jsme oprávněni si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti o poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si vyhrazujeme právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

6. Závěrečná ustanovení

Tento dokument je účinný od 1. října 2021.